Atatürk Hakkında Bilgiler

Mustafa Kemal Paşanın Milli Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmalar

Mustafa kemal Paşa ‘nın Milli Mücadele ‘nin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları nelerdir hakkında bilgiler

Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’nin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları milli bilincin uyandırılması, milli birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.

                      Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
  Mustafa Kemal Atatürk Mondros ateşkes Antlaşması imzalanmasından dolayı Şam’daki cepheden İstanbul’a geldi İstanbul’da bir süre siyasi çalışmalarda bulundu yurdun işgallerden kurtulması için.siyasi propagandalar yaptı gizli toplantılar düzenledi ve bu toplantılarda konuşmalarda bulundu İstanbul hükümetine baskı yaptı ve sonuçta İstanbul’dan bir zafere ulaşamayacağını anladı. Bir süre sonra Samsun ve Doğu Karadeniz’de Rum – Türk çatışmalarını önlemek amacıyla 9. Ordu Müfettişi olarak gönderildi. Samsun’a çıkınca halkı işgallere karşı milli bilinci uyandırma için Havza’ya geçti.

19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı kabul edilmektedir.

1. Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Milli Mücadele hareketini başlatmak üzere Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başladı. 28 Mayıs 1919’da Havza Genelgesi’ni yayınladı. Genelgede; İstanbul’daki işgal komutanlıklarına ve hükümet çevrelerine işgalleri kınayan protesto telgraflarının çekilmesini, yurt genelinde protesto mitinglerinin yapılmasını istedi. Mustafa Kemal bu genelge ile milletin işgaller konusunda bilinçlenmesini ve tepki göstermesini sağlamayı hedeflemiştir.

2. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
Havza’dan Amasya’ya gelen Mustafa Kemal burada Ali Fuat Paşa, Refet Bey ve Rauf Beylerle görüşerek Amasya Genelgesi’ni yayınladı.

Genelge’de;
a. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
b. İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevleri yerine getirememekte, bu durum milleti yok gibi göstermektedir.
c. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
d. Milletin haklarını savunmak ve sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyet kurulmalıdır.
e. Bunun için Anadolu’nun en güvenli yeri Sivas’ta milli bir kongre yapılacaktır. Kongreye katılmak üzere her ilden milletin güvenini kazanmış üç delege seçilerek gizlice Sivas’a geleceklerdir.
kararları alınmıştır.

Amasya Genelgesi ile;
a. Halk işgallere ve bölünmeye karşı uyarılmıştır (a).
b. Milli Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir (b, c).
c. İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır (b).
d. Millet egemenliğine dayalı yeni bir yönetimin kurulacağı belirtilmiştir (c).
e. Bir hükümet gibi çalışacak olan Temsil Heyeti’nin kurulması kararlaştırılmıştır.
İstanbul Hükümeti Amasya Genelgesi’ni hoş karşılamadı. İtilaf Devletleri’nin de baskısıyla Mustafa Kemal İstanbul’a geri çağrıldı. Mustafa Kemal Paşa bir süre oyalamaya çalıştıysa da sonunda askerlik görevinden istifa etti. Ancak yolundan dönmedi.

3. Erzurum Kongresi (24 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
Mustafa Kemal Amasya Genelgesi’nden sonra Doğu Anadolu’nun Ermenilere karşı savunulması amacıyla Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından toplanmakta olan Erzurum Kongresi’ne katıldı. Kongreye başkan seçilen Mustafa Kemal bölgesel amaçla toplanan kongreden milli kararlar çıkmasını sağladı.

Kongrede alınan kararlar şunlardır:
a. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
b. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükümeti’nin dağılması halinde millet hep birlikte savunmaya geçecektir.
c. İstanbul Hükümeti vatanı savunamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Hükümet üyeleri milli kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamışsa şimdilik bu işi Temsil Heyeti yapacaktır.
d. Kuva-yı Milliye’yi amil (etken), milli kuvvetleri hakim kılmak esastır.
e. Azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.
f. Manda ve himaye kabul edilemez.
g. Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesi için çalışılacaktır.

Erzurum Kongresi kararları ile;
• İlk kez milli sınırlar ifadesi kullanılmıştır (a).
• Tam bağımsızlıktan yana karar alınmıştır(f).
• Millet egemenliğine dayalı yeni bir yönetimin kurulacağı ifade edilmiştir (d).
• Azınlıklara tanınan ayrıcalıklara karşı çıkılmıştır (e).
Kongre sonunda alınan kararları yürütmek üzere Temsil Heyeti oluşturuldu; başkanlığına da Mustafa Kemal getirildi.

4. Sivas Kongresi (4 – 11 Eylül 1919)
Amasya Genelgesi gereği yurt genelinden seçilen temsilcilerin katılımıyla Sivas Kongresi toplandı. Kongre; toplanış amacı, şekli ve alınan kararlar bakımından milli kongredir. Kongre sonunda;
a. Milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilerek Milli Mücadele hareketinin tek elden yürütülmesi sağlandı.
b. Manda ve himaye kesin olarak reddedilerek tam bağımsızlıktan yana karar alındı.
c. Erzurum Kongresi kararları tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletilerek aynen kabul edildi.
d. Temsil Heyeti’nin üye sayısı artırılarak yeniden oluşturuldu. Tüm yurdu temsil etmesi ve bir hükümet gibi çalışması kararlaştırıldı. Başkanlığına Mustafa Kemal getirildi. Temsil Heyeti Ali Fuat Paşa’yı Batı Anadolu’daki Kuva-yı Milliye Komutanlığı’na getirerek yürütme yetkisini kullandı.

5. Osmanlı Hükümetleri ve Temsil Heyeti
İstanbul’daki Damat Ferit Paşa Hükümeti, İtilaf Devletleri’nin de baskısıyla Milli Mücadele hareketine karşı olumsuz hareketlere girişti. Sivas Kongresi’nin toplanmasını engellemek için çalıştı. Mustafa Kemal’in tutuklanması için emir çıkardı. Ancak başarılı olamadı.
Mustafa Kemal Sivas Kongresi sonunda Temsil Heyeti’nin de onayını alarak padişahla doğrudan görüşmek istedi. Ancak Damat Ferit Paşa bunu engelledi. Bunun üzerine meşru bir hükümet kuruluncaya kadar İstanbul’la Anadolu arasındaki ilişkilerin kesilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine Damat Ferit Paşa istifa etmek zorunda kaldı. Yerine daha ılımlı olan Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu.
Bu durum Temsil Heyeti’nin İstanbul Hükümeti’ne karşı kazandığı ilk siyasi başarıdır. Ayrıca İstanbul’un Anadolu’ya bağımlı olduğu ispatlanmıştır.

One reply on “Mustafa Kemal Paşanın Milli Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmalar”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir